Sayıştay İlamlarının İnfazı

Sayıştay İlamlarının İnfazı

Anayasal bir kurum olan Sayıştay, kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekte ve hesap yargısı sıfatıyla bu idarelere ilişkin kesin hüküm niteliğinde karar vermektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 2006 başında yürürlüğe girmesiyle birlikte, dış denetim olarak adlandırılan Sayıştay Kanunu’nun da değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmışsa da yeni Kanun’un yasalaşması 2010 yılını bulmuştur.

Kanun’un kabul edilmesi ile birlikte ikincil ve üçüncül düzey mevzuat çalışmalarının hazırlanması ve hukuken yürürlüğe girmesi de zaman almıştır.

Bu çalışmamızda yeniden yapılandırılan dış denetim hakkında 6085 sayılı Kanun’la getirilen değişikler hakkında kısa bilgilendirme yapılarak, özellikle Sayıştay ilamlarının infazı konusunda yapılan değişiklerle, ilamın infaz edilmemesi, geciktirilmesi veya gereği gibi yerine getirilmemesi konularında yapılan düzenlemeleri değerlendireceğiz.